قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی به انضمام آئین نامه ها و دستور العمل ها

موافقتنامه حمل و نقل بین المللی بار با راه آهن SMGS به منظور حمل ونقل بار بین کشورهای عضو سازمان همکاري راه آهن ها (OSJD) تدوين گرديده است ، اين موافقتنامه از ابتداي نوامبر ۱۹۵۱ معتبر بوده و راه آهن ج.ا.ا نيز براي حمل ونقل از / به کشور هاي آسياي ميانه ، تابع اين مقررات ميباشد .

بر اساس پاراگراف ۱ از ماده ۲ موافقتنامه SMGS این موافقتنامه برای راه آهنها ، فرستندگان و گیرندگان کالا لازم الاجرا است و بدون توجه به مالکیت دولتي طرفهاي قرارداد حمل به موقع اجرا در مي آيد .

 

PGW مخفف مقررات استفاده از واگنهای باری در حمل و نقل بین المللی است که بين راه آهنهاي عضو سازمان OSJD اجرا مي شود و با توجه به عضويت راه آهن ج.ا.ا در اين مقررات استفاده از واگنهاي CIS از مرز سرخس و ساير مرزها طبق اين مقررات انجام مي شود .
RIV مخفف مقررات مربوط به مبادله بهره وری از واگنها در حمل و نقل بین المللی است که بین راه آهنهاي عضو اتحاديه UIC اجرا مي شود و با توجه به عضويت راه آهن ج.ا.ا در اين مقررات استفاده از واگنهاي اروپايي از مرز رازي طبق اين مقررات انجام مي شود.مقررات RIV از سال ۲۰۰۶ ديگر نافذ نمي باشد و قرارداد استفاده يکنواخت از واگن ها GCU جايگزين آن شده است و مقررات RIV هم اکنون دوجانبه و توافقي بين راه آهنهاي ايران و ترکيه اجرا مي گردد و  راه آهن تركيه در ارتباطات بين المللي خود با اروپا تابع GCU مي باشد.

حمل و نقل کالا های خطرناک