انبار گمرکی

منظور از انبارهای گمرکی انبار مسقف، انبار غیر مسقف و محوطه است، که برای نگهداری کالاهای ورودی و صدوری تعبیه شده است. ترتیبات کنترل های گمرکی در این انبارها صورت می گیرد.

مدت زمان مجاز نگهداری کالاها در انبارهای گمرکی 3 ماه است و در صورت تقاضای صاحب کالا یا شرکت حمل و نقل به تشخیص گمرک تا 2 ماه قابل تمدید است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر برای انجام تشریفات گمرکی اقدام نشود کالا مشمول مقررات متروکه می گردد.

مدت زمان توقف کالا ها از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه می گردد.

ترخیص کار در مورد کالای فاسد شدنی باید بلافاصله پس از تخلیه ترخیص کند و یا به انبار گمرکی مناسب انتقال دهد، گمرک چنانچه کالایی فاسد شود آن را متروکه اعلام می دارد.

اگر برای کالایی سند ترخیص صادر گردد، ظرف 1 ماه باید از انبارهای گمرکی خارج گردد، در غیر اینصورت مشمول مقررات متروکه می گردد.

در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مهلت توقف کالا در اختیار سازمان های مسئول این مناطق است.

مسئولیت حفظ و نگهداری کالاهای موجود در انبارهای گمرکی با ترخیص کار است. ترخیص کار موظف است کالا موجود در انبارهای گمرکی را بیمه نماید و حق بیمه را در زمان ترخیص بپردازد و در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه شماره بیمه را یادداشت نماید.

انبارهای گمرکی وقتی یک کالا را قبول می کنند که برای آن اظهارنامه اجمالی پروانه صادراتی، عبور (ترانزیت) خارجی، ورود موقت، کران بری، مرجوعی، عبور (ترانزیت) داخلی، تنظیم شده باشد.

هر کالایی که به انبارهای گمرکی تحویل می شود، باید بلافاصله در دفاتر مربوط انبار ثبت و برای هر ردیف فهرست کل بار (مانیفست) و هر پروانه گمرکی، صورت مجلس ضبط، احکام کتبی و بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحویل دهنده کالا تسلیم شود.

خارج کردن کالا از انبارهای گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است در غیر این صورت قاچاق گمرکی اعلام می شود.

تعرفه انبارداری کانتینری

تعرفه انبارداری کالاهای غیر کانتینری

قبض انبار گمرکی

قبض انبار یا قبض رسید و تحویل کالا به انبار عبارت است از سندی که تحویل گیرنده کالا ( انباردار) به موجب آن تحویل یا رسید کالایی را با مشخصات خاصی ازتحویل گیرنده درتاریخ ورود معینی گواهی می نماید.

طبق مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن هر کالایی که به اماکن گمرکی یا انبارهای گمرکی تحویل می گردد باید بلافاصله دردفاتر مربوطه انبار ثبت و برای هر ردیف ( آرتیکل) فهرست کل بار ( مانیفست) یا اظهارنامه یا پروانه یا صورت مجلس ضبط یا بارنامه، قبض انبار جداگانه صادرو به تحویل دهنده کالا تسلیم گردد.

سازمان بنادر ودریانوردی و گمرک ایران در برخی موارد وظایف خدمات انبارداری خود را حسب قانون امور گمرکی و در اجرای اصل 44 قانون اساسی، با عقد قرارداد لازم به شرکت های خصوصی واجد شرایط واگذار نموده اند و به همین لحاظ قبوض انبار از لحاظ شکلی و محتوایی دارای فرم استاندارد و یکنواختی نبوده ولی در کلیه موارد مشخصات عمومی ذیل می بایست در آنها لحاظ گردد:

 • شماره ردیف دفتر انبار
 • شماره بارنامه
 • مرز ورودی
 • شماره قبض انبار
 • شماره انبار
 • شرکت حمل کننده
 • نام صاحب کالا
 • علامت کالا
 • نوع کالا
 • نوع بسته
 • تعداد
 • وزن کالا باظرف
 • تاریخ تحویل کالا
 • و…

قبض انبار پس از ورود کالا به انبار و صورت برداری و کنترل و تطبیق کالا با اسناد حمل و تحویل و بالاخره صدور برگ بارشماری (تالی) و تنظیم و تکمیل صورت مجلس اضافه یا کسر تخلیه ( موضوع ماده 28 قانون امور گمرکی) صادرمی گردد.

قبض انبار پس از صدور به شرکت مسئول حمل و نقل تحویل تا از آن طریق به صاحت کالا (گیرنده کالا) تحویل گردد.

لازم به توضیح است که در گمرکات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، قبض انبار قابل معامله تفکیکی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

اين دستورالعمل به منظور استفاده كساني كه دست اندر كار چيدن و بسته بندي كالا، تخليه و بارگيري كالا، بازرسي كالا و چيدمان كانتينرها بر روي هم هستند، تهيه گرديده و توصيه هاي مفيدي نيز براي آنها دارد. تخصصي ترين ارگان بين المللي IOR تجارب خود را در اين زمينه به طرق زير بيان ميدارد:

رانندگان وسايل حمل و نقل جاده اي، پرسنل راه آهن و افرادي كه با حمل ريلي سروكار دارند، پرسنل بندري و انبارها، افراد مسئول تخليه و بارگيري كالا، كاركنان كشتي، افرادي كه كالا را از بسته بندي خارج مينمايند، مديران بخش كرير و فروش شركتهاي حمل و نقل و نمايندگان شركتهاي حمل و نقل در مكانهاي عملياتي نظير بنادر، ايستگاههاي راه آهن و ترمينالهاي جاده اي دست اندر كار مباحث اين فصل ميباشند.

در صورت عدم بسته بندي كالا بصورت اصولي و عدم توجه به بارگيري يا تخليه كالا از / به كانتينر و همچنين چيدمان غلط كانتينرها بروي هم و چيدن كانتينرها در محوطه هاي غير استاندارد و نظاير آن خطراتي به بار خواهد آمد كه جبران آن بسيار سخت و يا غير ممكن ميباشد.

مقررات مقاوله نامه بين المللي CSC ميبايست مورد عمل و استناد كليه عوامل بالا قرار گيرد. مقررات IMDG در مورد كالاي خطرناك و مقاوله نامه جان اشخاص در حمل دريائي MULLAS بسيار مهم ميباشد. كانتينر براي حمل بدفعات زياد طراحي گرديده و از استحكام كافي برخوردار است. بنابراين بسته بندي نادرست و يا هرگونه عمليات غير معمول كه باعث صدمه به كانتينر گردد قابليت استفاده مجدد از كانتينر را كاهش داده و يا بكلي از بين خواهد برد.

کانتينر وسيله اصلي در حمل و نقل چند وجهي است و بسياري از اوقات خود را در روي كشتي سپري ميكند. بنابراين آگاهي از انواع نيروهاي وارده بر كانتينر و كالا و شرايط فيزيكي داخل كانتينر بجهت نم و رطوبت و دهها فاكتور ديگر، رعايت كامل استانداردهاي بسته بندي كالا بالاخص بجهت ويژگي خاص حمل و نقل دريائي بسيار حائض اهميت ميباشد. 

اين دستورالعمل به منظور استفاده كساني كه دست اندر كار چيدن و بسته بندي كالا، تخليه و بارگيري كالا، بازرسي كالا و چيدمان كانتينرها بر روي هم هستند، تهيه گرديده و توصيه هاي مفيدي نيز براي آنها دارد. تخصصي ترين ارگان بين المللي IOR تجارب خود را در اين زمينه به طرق زير بيان ميدارد:

رانندگان وسايل حمل و نقل جاده اي، پرسنل راه آهن و افرادي كه با حمل ريلي سروكار دارند، پرسنل بندري و انبارها، افراد مسئول تخليه و بارگيري كالا، كاركنان كشتي، افرادي كه كالا را از بسته بندي خارج مينمايند، مديران بخش كرير و فروش شركتهاي حمل و نقل و نمايندگان شركتهاي حمل و نقل در مكانهاي عملياتي نظير بنادر، ايستگاههاي راه آهن و ترمينالهاي جاده اي دست اندر كار مباحث اين فصل ميباشند.

در صورت عدم بسته بندي كالا بصورت اصولي و عدم توجه به بارگيري يا تخليه كالا از / به كانتينر و همچنين چيدمان غلط كانتينرها بروي هم و چيدن كانتينرها در محوطه هاي غير استاندارد و نظاير آن خطراتي به بار خواهد آمد كه جبران آن بسيار سخت و يا غير ممكن ميباشد.

مقررات مقاوله نامه بين المللي CSC ميبايست مورد عمل و استناد كليه عوامل بالا قرار گيرد. مقررات IMDG در مورد كالاي خطرناك و مقاوله نامه جان اشخاص در حمل دريائي MULLAS بسيار مهم ميباشد. كانتينر براي حمل بدفعات زياد طراحي گرديده و از استحكام كافي برخوردار است. بنابراين بسته بندي نادرست و يا هرگونه عمليات غير معمول كه باعث صدمه به كانتينر گردد قابليت استفاده مجدد از كانتينر را كاهش داده و يا بكلي از بين خواهد برد.

کانتينر وسيله اصلي در حمل و نقل چند وجهي است و بسياري از اوقات خود را در روي كشتي سپري ميكند. بنابراين آگاهي از انواع نيروهاي وارده بر كانتينر و كالا و شرايط فيزيكي داخل كانتينر بجهت نم و رطوبت و دهها فاكتور ديگر، رعايت كامل استانداردهاي بسته بندي كالا بالاخص بجهت ويژگي خاص حمل و نقل دريائي بسيار حائض اهميت ميباشد. 

دستور العمل بارگیری واگن ها (RIV)

یکی از روش های بسته بندی محصولات جهت حمل ریلی، بسته بندی توسط جامبوبگ می باشد. جامبو بگ یا بیگ بگ در واقع همان گونی پلاستیکی مرسوم است که معمولا از جنس پلی پروپیلن است و به ان گونی پلی پروپیلن نیز می گویند.

جامبو بگ یا کیسه جامبو برای جابجایی و حمل بارهای سنگین و حجیم از 500 کیلوگرم تا 2500 کیلوگرم استفاده میشود.

اگر مواد شما جامد و خشک به صورت پولک،دانه یا کلوخه است این کیسه بسیار مناسب است.

حمل این گونی ها به وسیله دستگاه لیفتراک در انبارها و کارخانجات به راحتی انجام میشود.

در بالای کیسه های جامبو 2یا 4 دسته وجود دارد که لیفتراک ازین قسمت بسته بندی ها را بلند و جابجا میکند.هرساله بیش از 500 ملیون تن محصول در جهان به این طریق بسته بندی و جابجا میشوند.

مثلا در پتروشیمی جم برای جابجایی بسته بندی دوده صنعتی سیاه از همین کیسه ها و ماشین لیفتراک استفاده میشود.

همچنین در خارج از کارخانه حمل کیسه های جامبو به این صورت است که به صورت 5تایی یا 10 تایی عقب کامیون بارگیری شده و روی ان با کاور پلی اتیلن و تسمه جهت حمل بسته بندی میشود.

به این ترتیب در کمترین فضای ممکن میتوان این حجم از محصولات را حمل کرد.