با توجه به تفاوت در ماهیت حمل و تعرفه های حمل کالا در بخش داخلی و بین الملل، تعرفه ها به دو بخش زیر تقسیم می شود:

1. تعرفه بهره برداری از شبکه ریلی در بخش داخلی

2. تعرفه بهره برداری از شبکه ریلی در بخش بین الملل