چشم انداز

کسب جایگاه نخست در بازار به عنوان سازمانی بزرگ و شناخته شده که با افزایش سهم ریلی در حمل بار در حوزه ی داخل و بین المللی فعالیت دارد.

ماموریت

تکمیل ناوگان ملکی خود به منظور حمل بار های ریل پسند و اخذ پروانه فعالیت از راه آهن جمهوری اسلامی ایران و تکمیل زنجیره ارزش گروه با رویکرد هم افزایی با سایر شرکت های درون گروه و خارج آن.

ارزش ها

1- تلاش جهت پیشبرد اهداف ملی و ذی نفعان در شرکت

2- بهره وری و ارتقای سازمانی با برنامه ریزی مستمر بر پایه کار گروهی

3- ارتباط موثر با ذی نفعان صنعت (کارفرمایان، پیمانکاران، راه آهن)

4- سرمایه گذاری برای ارتقای نیروی انسانی و بستگان ایشان با رویکرد تعهد و تعلق سازمانی

5- حفظ محیط زیست و رعایت ایمنی و امنیت در کار

6- ورود به بازارهای جدید و چالش برانگیز و مسئولیت پذیری

7- کیفیت و سرعت بالای ارائه خدمات به مشتریان