آقای محمد امیری

مشاور عالی مدیرعامل

 آقای مهدی جمشیدیان

مدیرعامل

آقای میلاد نه رودی

مدیر مالی

 میلاد اسلامی

کارشناس عملیات

 پویا قلاوند

کارشناس سرمایه گذاری

 حدیث ترکمانی پور

کارشناس بازرگانی

مرضیه ندیمی

کارشناس متخصص حسابداری

 اشکان هژبری

کارشناس حسابداری

 محمد مجتبی ابراهیم پور

کارشناس عملیات

ساناز آهنگران

مسئول امور اداری و حوزه ریاست