مسیر ترانزیتی امارات-ایران-ترکیه فعال شد

مکان شما:
رفتن به بالا