بازدید رئیسی از منطقه مرزی ایران و ترکمنستان

مکان شما:
رفتن به بالا